In de kinderergotherapie wordt de nadruk gelegd op het vergroten van het zelfstandig functioneren in het dagelijks leven van het kind en zijn (familiale) omgeving, op school, tijdens spel en vrije tijd.

De doelstellingen voor een ergotherapeutische behandeling worden aangepast aan de noden van het kind. Sessies waar er op een duidelijke, voorspelbare en gestructureerde manier gewerkt wordt en waar spel en plezier een belangrijke plaats in de behandeling krijgt.

In het stimuleren van het cognitief en het fijn motorisch functioneren van het jonge kind (met autisme) staat de ontwikkeling van de executieve functies op de voorgrond.

Het leren opnemen, verwerken, structureren, uitvoeren, evalueren en eventueel corrigeren, vasthouden en transfereren van (nieuwe) informatie en handelingen staan in de behandeling centraal.

Het kind zal aanvankelijk leren differentiëren tussen materiaal voor zichzelf en voor een ander, eigen controle leren loslaten en ingaan op het gevraagde. Het leert beurt om beurt werken en wordt gestimuleerd om hulp toe te laten en te vragen. Het zelfvertrouwen wordt aangemoedigd door het kind na de aanleerfase te stimuleren zelfstandig te handelen. Door een doel aan materiaal en spel te koppelen wordt de intrinsieke motivatie om te denken en handelen gestimuleerd.

Kinderen kunnen moeilijkheden ervaren in hun handelen op een of meerdere gebieden.

De volgende doelstellingen kunnen, op het niveau van het kind, in het behandelplan worden opgenomen:

 • Het stimuleren van een positief zelfbeeld, welbevinden, zelfvertrouwen,..
 • Het leren omgaan met (eigen) emoties; frustraties, angsten,…
 • Het leren beurt om beurt spelen/werken, samenwerken
 • Het lichaamsbesef vergroten: van spanning naar ontspanning
 • Het stimuleren van de grove motoriek: springen, rollen, klimmen, dosering in kracht, snelheid,…
 • Stimuleren van een goede kijkrichting en kijkhouding (joint attention)
 • Ontwikkelen van een goede werkhouding: starten, stoppen, aandacht en concentratie,…
 • Stimuleren van (nieuwe) fijn motorische vaardigheden
 • Stimuleren en ondersteunen van dagelijkse handelingen
 • leren plannen en organiseren
 • Aanleren van de basisvoorwaarden om te kunnen werken met aangepaste communicatievormen: dagschema,…
 • Aanleren van nieuwe strategieën; differentiëren, analyseren, elimineren, synthetiseren, ordenen,…
 • Stimuleren van de visuele (zien) waarneming
 • Stimuleren van de tactiele (tast) waarneming
 • Stimuleren van de olfactorische (reuk) waarneming
 • Stimuleren van de auditieve (horen) waarneming
 • Stimuleren van de proprioceptieve (spieren en gewrichten) en vestibulaire (evenwicht) waarneming
 • Stimuleren/ bijsturen van de sensorische informatieverwerking
 • Stimuleren van visueel-ruimtelijke oriëntatie: links-rechts problemen,…
 • Stimuleren van voorschoolse vaardigheden
 • Stimuleren van de grafomotoriek en vormgeving op papier
 • (Voorbereidende) schrijfmotoriek
 • (Voorbereidend) rekenen
 • (Voorbereidend) lezen
 • Computer en I-pad gebruik

Ik werk steeds op basis van ‘de trap van begeleiding’ waarbij het afstemmen van het niveau waarop het kind leerbaar is en de therapeutische benadering centraal staat voor elk leerdoel.
Met meer doorgedreven aanpassingen kunnen de bovenstaande doelstellingen, ook bij jonge kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme in kleine stapjes, nagestreefd worden. 
Meer uitleg over deze manier van werken kan je vinden in mijn boek of wil ik je graag meer toelichten via een telefoontje.

Zijn er prikkelverwerkingsproblemen kan er een sensorisch profiel opgesteld worden. Dit geeft een zicht op de andere manier van prikkelverwerking van uw kind. Een handvat om te kunnen zorgen voor de nodige rust en het gevoel van veiligheid en het creëren van een optimale, aangepaste leersituatie. Zie verder op de site.

Werkwijze

In een intakegesprek worden de noden van uw kind besproken.
Het functioneren van uw kind wordt aan de hand van een observatie, spel en onderzoek in kaart gebracht.
In het adviesgesprek worden de bevindingen en de doelstellingen voor een eventuele behandeling besproken.
Tijdens de behandeling wordt u als ouder kort op de hoogte gehouden van de inhoud van de sessies en het functioneren van uw kind.
Op regelmatige basis wordt een oudergesprek georganiseerd om bevindingen, adviezen en concrete tips te vertalen naar de (thuis)omgeving.
In dit gesprek wordt ook de lopende behandeling en doelstellingen besproken. 
Op het einde van de behandeling wordt er steeds afgerond met een evaluatiegesprek.

Behandeling van kinderen die net dat tikkeltje meer aan duidelijkheid nodig hebben

Jonge kinderen met autisme en een verstandelijke beperking gericht nieuwe handelingen aanleren is dikwijls een hele uitdaging. Het is belangrijk omwille van de plasticiteit van de hersenen deze kinderen zo snel mogelijk de aangepaste ondersteuning te bieden. Een aangepaste en gestructureerde aanpak afgestemd op het leerniveau en leertempo van het kind is de ingangspoort om tot leren te komen.

Als educatief werkkader wordt het ‘TEACCH-interventieprogramma’ (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) toegepast, waarbij de nadruk op de visuele verduidelijking, voorspelbaarheid, en structurering van de omgeving ligt.

De behandelingsmethode vertrekt vanuit de visie dat mensen met autisme de wereld op een andere manier waarnemen, betekenis geven en dus ook op een andere manier leren.

De Amerikaan Lovaas inspireerde om via zijn gedragsmatige benadering ‘ABA’ (Applied Behavioral Analysis) vaardigheden in kleine stappen en op een gestructureerde manier aan te leren. Positief reinforcement waarbij goed gedrag wordt beloond en negatief gedrag genegeerd is een belangrijk principe van de behandeling.

‘De trap van begeleiding’ wordt gebruikt om een optimale fit te vormen tussen het niveau waarop het kind leert en de manier waarop de therapeut het kind met autisme benaderd en de opdrachten en taken worden gestructureerd.

De aanpak wordt met de ouder besproken en in huis uitgewerkt en toegepast. De ouder krijgt de nodige ondersteuning om dit zelfstandig verder te zetten en uit te werken. Zowel het niveau, de manier als het tijdstip waarop er hulp geboden wordt zal bij de therapeut voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden.